China Wudang Kungfu Academy
Home
How to register at our academy   About Us / Spanish / Deutsch / 中 文   

Wudang Kung Fu Videos   youku

Master Chen


Master Chen


Lightweight Kungfu


Hard Qigong


Interludes of Taiji


Dragon Form


Taming Tiger Form


Horsetail Whisk


Xuan Men Sword


Qi Xing Sword


Ba Xian Sword


Taiji Sword


13-Form Taiji


28-Form Taiji


Basic Skills of Taiji
Media reports


CCTV 10


CCTV 1


SDTV


HNTV


HKTV


Wudang TV - 1


Wudang TV - 2
Others


Our Academy


Qing Gong 2009


Daoist Manner


Views on Wudang


Golden Temple
   
wudang wushu Coach wudang gongfu


Taiyi Wuxing Quan


Xuanwu Quan


Wudang Pudao


Wudang Fuchen


Baji Quan


Xuangong Quan


Jiben Quan

 

  No.1: Introduction of Master Chen Shixing TOP

  No.2: Wudang Qing Gong (Wudang Light Body) TOP

  No.3: Wudang Hard Qigong TOP

  No.4: Interludes of Wudang Taiji TOP

  No.5: Wudang Longhua Quan (Dragon Form) TOP

  No.6: Wudang Fuhu Quan (Taming Tiger Form) TOP

  No.7: Wudang Taoist Fuchen (Horsetail Whisk) TOP

  No.8: Wudang Taiyi Xuanmen Jian (Taoist Sword) TOP

  No.9: Qi Xing Jian (Seven Star Sword) TOP

  No.10: Wudang Baxian Jian (Eight Immortal Sword) TOP

  No.11: Wudang San Feng Taiji Jian (Wudang Taiji Sword) TOP

  No.12: Wudang Shan Feng Taiji 13 Movements TOP

  No.13: Wudang Shan Feng Taiji 28 Movements TOP

  No.14: Six Basic Skills of Taiji TOP

  No.15: Interview of Chen Shixing by CCTV 10 TOP

  No.16: Interview of Chen Shixing by CCTV 1 TOP

  No.17: Interview of Chen Shixing by SDTV TOP

  No.18: Interview of Chen Shixing by HNTV TOP

  No.19: Interview of Chen Shixing by Hong Kong TV TOP

  No.20: Interview of Chen Shixing by Wudang Shan TV - Xuanmen Sword TOP

  No.21: Interview of Chen Shixing by Wudang Shan TV - Dragon Form TOP

  No.22: China Wudang Kungfu Academy TOP

  No.23: Wudang Qing Gong 2009 TOP

  No.24: Celestial Taoist Manner TOP

  No.25: Views on Mount Wudang TOP

  No.26: Wudang Golden Temple TOP

  No.27: Coach Li Shuqing - Wudang Taiyi Wuxing Quan TOP

  No.28: Coach Li Shuqing - Wudang Xuanwu Quan TOP

  No.29: Coach Guo Dongwei - Wudang Pudao TOP

  No.30: Coach Guo Dongwei - Wudang Fuchen (Horsetail Whisk) TOP

  No.31: Coach Guo Dongwei - Wudang Baji Quan TOP

  No.32: Coach Ming Pingcheng - Wudang Xuangong Quan TOP

  No.33: Coach Ming Pingcheng - Wudang Jiben Quan TOP

武当师行功夫馆欢迎您
Academia China de Wudang Kungfu
China Wudang Kungfu Academy

© 2007-
China Wudang Kungfu Academy
MSN: wudangkungfuacademy@hotmail.com  Mobile: (0086)158-7272-9302
Address: Yuanhe Temple, Wudang Mountain, Shiyan City, Hubei Province, China

www.daoistkungfu.com